Saturday, July 21, 2012

Know something about ALAM


ALAM ay:
 • Isang party-list organization na mayroong regional chapters mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.
 • Binubuo ng mga propesyonal na mamamahayag (media men) at mga mamamayang galing sa iba’t-ibang sektor ng lipunan.


Ang kumakatawan sa mga naninindigan sa pagpapahayag na may KATOTOHANAN, may KALAYAAN, at may KALINGA sa taong bayan.


Ang ALAM ay naniniwala na:


 • Ang tanging limitasyon sa pagpapahayag ay ang KATOTOHANAN.
 • Ang HUSTISYA ay para sa LAHAT.
 • Ang bawat mamamayan na gustong malayang maipahayag ang kanilang saloobin ay maari ring tawaging MAMAMAHAYAG.
 • Sa ATIN nakasalalay ang ating kinabukasan at kaunlaran, hindi sa gobyerno at sa ibang tao.
 • Walang corrupt sa mamamayang MULAT.
 • Walang DEMOKRASYA kung walang MALAYANG MEDIA.
Ang ALAM ang nagtataguyod sa:

 • Mas madaling pagtanggap ng mga sumusunod na serbisyong panlipunan:
 • benepisyong pangkalusugan
 • edukasyon at scholarship
 • legal assistance
 • insurance
 • benepisyo para sa Senior Citizens
 • programang pangkabuhayan
Mga programang magtataas ng kamulatan, kaalaman at partisipasyon ng mga mamamayan sa mga isyung nakaaapekto sa atin sa pamamagitan ng mga PANGMAMAMAYANG SENTRO NG PAMAMAHAYAG (Citizen’s Press Centers) sa bawat rehiyon.

Mga self-help programs na may kaugnayan sa:


 • pagtatayo at pagpapalakad ng mga kooperatiba
 • maliliit na negosyo o mga programang pangkabuhayan
 • pagprotekta sa ating kapaligiran at likas-yaman lalo na ang ukol sa pagmimina
 • mga programang pangkalusugan na tutugon sa pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan
 • mga programang magpapabuti ng peace and order, susugpo ng krimen at problema sa droga at pagsasamantala sa mga manggagawa
 • mga programang pang-edukasyon o pagbibigay ng pagkakataon sa mga walang kaya na makapag-aral ng libre
pagsasabatas ng Kapakanan ng mga Mamamahayag o Journalists’ Welfare Act para sa pagsusulong ng kapakanan, karapatan at proteksyon sa mga mamamahayag.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...